Hans Zimmer – Black Hawk Down

Hans Zimmer – A Way of Life

Hans Zimmer – Madagascar

Hans Zimmer – The Last Samurai

Hans Zimmer – L’ultimo Samurai